Translate

tisdag 1 december 2015

Saliga är de som.../ Det är dem som Jesus skall hämta /Fullkomlig hämnd över alla kyrkor

Saliga är de som blir kvarlämnade
Det är dem Jesus ska hämta

http://www.algonet.se/~allan-sv/SALIGA.HTM#dem


  "Då ska två män vara tillsammans ute på marken; en skall bli upptagen, och en skall lämnas kvar. Två kvinnor ska mala på samma kvarn; en skall bli upptagen, och en skall lämnas kvar. Vaka fördenskull; ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer." Matt. 24:40-42. Vilka är de som blir lämnade kvar?

  Läs liknelsen om ogräset i åkern i Matt. 13:24-30, 39-42. 'Samla först tillhopa ogräset, och bind det i knippor till att brännas upp, och samla sedan in vetet i min lada.' Vers 30. "Såsom nu ogräset samlas tillhopa och brännes upp i eld, så skall det också ske vid denna tidens ände. Människosonen skall då sända ut sina änglar, och de ska samla tillhopa och föra bort ur hans rike alla dem som är andra till fall, och dem som gör vad orätt är, och ska kasta dem i den brinnande ugnen; där skall vara gråt och tandagnisslan." Versarna 40-42.

  Dessa knippor kommer att samlas ihop innan Jesus hämtar församlingen. "Samla först tillhopa ogräset, och bind det i knippor till att brännas upp, och samla sedan in vetet i min lada." De som är ohörsamma mot Herrens befallning och inte vill lämna kyrkorna och samfunden, det stora Babylon, de kommer med bland ogräset och blir borttagna innan Jesus hämtar församlingen.

  Läs 1 Tess. 4:15-17. "Såsom ett ord från Herren säga vi er nämligen detta, att vi som lever och lämnas kvar till Herrens tillkommelse ska inte komma före dem som är avsomnade. Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först ska de i Kristus döda uppstå; sedan ska vi som då ännu lever och har lämnats kvar, bli jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så ska vi alltid få vara hos Herren."

  (I engelska Bibeln står det inte "upptagen" i Matt. 24:40-41. Det står att en skall bli tagen och en skall lämnas kvar).

  "Se, jag kommer snart och har med mig min lön, för att vedergälla var och en efter som hans gärningar är." Upp. 22:12. Guds dom äger alltså rum när Jesus kommer, och den gäller både Guds folk och den ogudaktiga världen. Men domen börjar med dem som bekänner sig vara kristna.

  Ty tiden är inne att domen skall begynna, och det på Guds hus (församlingen). 1 Petr. 4:17. Inte så att församlingen drabbas av Guds vredesdom, men Herren ska rensa sitt tempel. Han ska rensa ut ur sin församling sådant som inte ska vara där. Matt. 13:40-42. När Herren har utfört denna rening av församlingen, då hämtar han Guds församling. De som är kvarlämnade.

  För att åstadkomma denna rening av Guds församling och få alla kristna till att lämna kyrkor och samfund, så fordras en oerhört stark väckelse. Under denna väckelse kommer Herren att bygga upp sin församling. Matt. 16:18.
Återuppbyggelse av Guds församling

  Då uppstår frågan, när ska denna väckelse komma? Ja, den måste ju komma strax innan Jesus hämtar Guds församling. Det innebär att denna oerhörda väckelse kommer att äga rum under Antikrists regeringstid. När Jesus kommer så ska han döda Antikrist. "Sedan skall "den Laglöse" träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse ..." 2 Tess. 2:8. Antikrists regeringstid är alltså slut när Jesus kommer.

  När Jesus har hämtat Guds församling, då kommer Guds vredesdom omedelbart över den ogudaktiga världen. Samma dag som Noa gick in i arken, och samma dag som Lot gick ut från Sodom, då kom Guds vedergällning mot de ogudaktiga. Alldeles på samma sätt skall det ske den dag då Människosonen uppenbaras. Luk. 17:26-30.

  Jesu liknelse om ogräset i åkern brukar somliga missförstå. De menar att vi kan inte själva avgöra vilka som är verkligt kristna, och vilka som är falska bröder och hycklare. Och så drar de fram detta, att vi måste låta ogräset och vetet växa tillsammans intill skördetiden. Men lägg märke till att det var till skördemännen som husbonden sa att de skulle låta båda slagen växa tillsammans. Och skördemännen är änglar. Det var alltså änglarna som fick denna befallning att inte rycka upp ogräset.

  Vi ska inte heller rycka upp ogräset, men vi måste lära oss att se skilladen mellan ogräset och vetet, så att vi vet vilket som är ogräs och vilket som är vete. Det är vi kristna som är vetet. Vi kan läsa i 2 Kor. 6:14-18 att vi ska inte gå i ok tillsammans med dem som inte tro; det bleve omaka par. Detta förutsätter ju att vi vet vilka vi kan umgås med såsom kristna.

  Vad har väl rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet, eller vilken gemenskap har ljus med mörker? Hur förlikar sig Kristus med Beliar, eller vad delaktighet har den som tror med den som inte tror? Eller hur låter ett Guds tempel förena sig med avgudar? Vi är ju den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: "Jag skall bo i dem och vandra ibland dem; jag skall vara deras Gud, och de ska vara mitt folk." Alltså: "Gå ut ifrån dem och skilj er från dem, säger Herren; kom inte vid det orent är. Då skall jag taga emot er och vara en Fader för er; och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige."

  Gränsen mellan världen och Guds församling har blivit mycket oklar. Många människor vill ha ett sken av gudsfruktan, fastän de inte vill omvända sig till Herren. 2 Tim. 3:1-5. Och många av dem som har blivit födda på nytt lever på ett världsligt sätt. 1 Kor. 3:3. Men nu vid skördetiden ska vi åter få se vilken skillnad det är mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom. Malaki 3:16-18, 4:1-3. De som inte hör Herren till kommer att avslöja sig själva. De kan inte stå ut med att höra det väckelsebudskap som Herren låter förkunnas. Joh. 8:42-47, 10:26-30.

  Likasom Israels folk under gamla förbundets tid ofta var trolösa och gjorde tvärt emot vad Herren sa, så har Guds folk även i nya förbundets tid gjort tvärt emot Herrens befallning. Istället för att göra som Guds ord säger, och överge det religiösa skökoväsendet, och hålla sig ren och obesmittad av världen, och vara på sin vakt mot onda andars läror, så har man tagit sin tillflykt till skökoväsendet, i alla dess varianter. Och många av dem som har fått Guds kallelse till att predika och undervisa i Guds ord, har svikit Herren och är nu höggradigt berusade av den stora skökans otukts vin.

  Jesus säger i Matt. 24:48-51. Men om så är, att tjänaren är en ond man som säger i sitt hjärta: 'Min herre kommer inte så snart', och han börjar slå sina medtjänare och äter och dricker med dem som är druckna, då skall den tjänarens herre komma på en dag då han inte väntar det, och i en stund då han inte tänker sig det, och han skall låta hugga honom i stycken och låta honom få sin del med skrymtare. Där skall vara gråt och tandagnisslan.

  Här talar Jesus om det religiösa fylleriet. Det är inte sprit som den onde tjänaren är drucken av, utan det är av den stora skökans otukts vin. D.v.s. av kyrkans falska lära. Upp. 17:2, 18:3. Detta kan sägas om många s.k. kristna. De vill uppträda såsom Guds tjänare och föra de kristnas talan, men samtidigt vill de försvara och samarbeta med de kyrkor som har förföljt och mördat miljontals kristna. Hur går det ihop? Detta är den typiska skökokristendomen. Vi måste kunna se skillnaden mellan Guds församling och denna världens kyrkor. Guds församling är ju ingen kyrka.

  Har DU hörsammat Guds oerhört allvarliga och skakande väckelsebudskap i den yttersta tiden? "Drag ut ifrån henne, ni mitt folk, så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder och få er del av hennes plågor." Upp. 18:4.

  Detta är ett väckelsebudskap till Guds församling i den yttersta tiden, innan Gud verkställer domen över den stora skökan. Men detta är inte någon ny befallning från Herren, utan detta är en befallning som har varit gällande ända sedan apostlarnas dagar. Vad som står i Upp. 18:4 har ju stått i Bibeln hela tiden. Varför har detta inte predikats? Till innehållet är detta detsamma som står i 2 Kor. 6:14-18.

*
*

Fullkomlig hämnd och seger över alla kyrkor


  Av detta kan vi förstå att den stora skökan kommer att få sin dom innan Jesus hämtar sitt folk. Lägg märke till vad Herren säger till sitt folk: Vedergäll henne för vad hon har gjort... Upp. 18:6. Vi ser här att Guds folk kommer att aktivt medverka i Guds bestraffning av kyrkorna för deras illgärningar mot Guds folk. Kyrkornas förföljelser, tortyr och massmord på kristna kan aldrig förlåtas. Kyrkorna har ingen del i Jesu försoningsverk på korset, och de kan inte få någon förlåtelse för sina synder. Bara människor kan bli frälsta. Inte kyrkosystem eller religiösa organisationer.

  I bibelkommissionens översättning, som är en förfalskning av Bibeln, där står det i Kol. 1:18, "Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan ..." Och i Ef. 5:23-24, "Ty en man är sin hustrus huvud liksom Kristus är kyrkans huvud — han som också är frälsare för denna sin kropp. Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus..."

  Detta är lögn! Kyrkans huvud är påven, den svarte påven och djävulen. Kyrkan har aldrig underordnat sig Kristus. Här kan vi se hur till och med bibelöversättarna går fiendens ärenden genom att förfalska bibelordet. Samma felöversättning finns i engelska Bibeln.

  Kyrkan har förföljt och mördat miljoner kristna. Djävulen är den verklige kyrkofadern. Bibelöversättarna gör ingen åtskillnad mellan Guds folk och Satans kyrka. De ser inte skillnaden mellan mördaren och mordoffret. Av kyrkans gärningar ska vi känna kyrkan och det falska prästerskapet. Matt. 7:15-18.

  Om Kristus är kyrkans huvud, då uppstår frågan: Vad är då det stora Babylon i Uppenbarelsebokens 17:e och 18:e kapitel? Vad är detta som Guds folk måste komma ut ifrån? Upp. 18:4. Den stora skökan, och det stora Babylon, detta är Bibelns benämningar på kyrkan. Detta är den organiserade s.k. kristendomen, både den katolska kyrkan och alla andra kyrkor, också frikyrkorna. De utnyttjar människors gudslängtan till att snärja in dem i ett obibliskt religiöst kyrkosystem. Hur kan Kristus vara huvudet för detta skökoväsen?

  För att kunna avslöja och bekämpa kyrkan och befria människor från dess falska lära, så måste vi använda rätta ord. Hur ska människor bli befriade från det stora Babylon om vi kallar Guds församling för "kyrkan"? Eller om vi kallar kyrkan för "Guds församling"? /Allan Svensson
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar