Translate

lördag 4 juni 2016

Antikrist och den yttersta tiden- anti christos. Ingen befriare. Läsvärt till 100% /Antichrist


I  standby-läge inför nästa Antikrist!
I Bibeln kan vi läsa om att många ”antikrister” skall träda fram, och många har helt klart redan framträtt under världshistoriens gång. Bibeln visar också att det i den yttersta tiden skall träda fram en sista antikrist som blir den främste och den absolut värsta. Han skall få makt över hela världen och trollbinda alla världens folk med sin karisma, sina tecken och under. Han skall framstå som en efterlängtad messias som leder världen till fred, stabilitet och enhet. Men samtidigt skall han effektivt förfölja och döda oliktänkande.Ordet ”antikrist” kommer från grekiskans ”anti christos” som egentligen betyder ”istället för Kristus”, och ordet messias är hebreiskans motsvarighet till grekiskanskristus. Den siste antikrist kommer alltså att vara en person som gör anspråk på att vara de kristnas Kristus och judarnas Messias, alltså Jesus som kommit tillbaka. Han blir hela världens kristusgestalt – men ändå en falsk kristus, en ”istället-för-Kristus”. Han blir en kristusgestalt som framträder före det att Jesus Kristus kommer tillbaka, och därmed bluffar han de flesta – allt enligt vad Bibeln förutsäger. Bibeln har ju haft rätt många gånger förr i sina förutsägelser (och aldrig fel), så varför tvivla på detta när så många tecken i världen faktiskt pekar på att vi är på väg dit?!
Hitlertyskland
Adolf Hitler var en av alla dessa ”prototyp-antikrister” som skulle komma. Hitler trädde fram som det tyska folkets befriare, som deras ”messias”, med en vision om att upprätta ett ”tusenårsrike” över hela jorden. Faktum är att det vid tiden för Hitlers framträdande fanns en stor messiasförväntan hos det tyska folket, så Hitler kom i en tid som var helt mogen för något sådant. Han lyckades till att börja med ganska väl i sin ”antikrist-roll”, men vår Herre satte stopp för Hitlers vision bl.a. genom de allierades seger.

Jag har många gånger frågat mig hur en så högt stående kulturnation som Tyskland kunde spåra ur så fullständigt och både förneka historia, vetenskap, kristen moral, sunt förnuft och mycket annat. Nyckelorden till förståelsen av detta är ”initiering”, ”transformation” och ”överskuggning”, dvs invigning, förvandling, och kontroll. Detta är begrepp som intimt hör ihop med New age, hemliga sällskap och andra ockulta rörelser. Jag har skrivit utförligt om det i en tidigare artikel.

Vid sekelskiftet 1800-1900 blomstrade det ockulta livet i Tyskland (och även i andra delar av Europa). Det var då otäcka figurer som t.ex. antroposofen Rudolf Steiner, teosofen Madam Blavatsky och rasbiologen Ernst Haeckel verkade. Astrologi, spiritism, spådom, darwinism, hemliga sällskap m.m. hade ett väldigt uppsving. En tysk journalist skrev vid den tiden:

”Vid samma tid tog astrologi och spådomsväsende överhand. Det fanns många s.k. astrologiska tidningar med en väldig upplaga, de flesta agiterade för Hitler och profeterade att han skulle komma att gripa makten – väl inseende att läsarna just ville läsa detta.”
Peter Cornell, Den hemliga källan

Utvecklingsläran gav också bränsle till denna verksamhet och orsakade en slags ”evolutionsromatik”. Detta lade grunden för olika rasbiologiska idéer. Tillsammans blev allt detta till en oerhört olycklig och farlig syntes som gjorde Nazitysklands framväxande möjligt och kraftfullt. En stor del av det tyska folket var genom denna ockulta mix initierade i sådan andlighet och ideologi som gjorde dem öppna för Hitlers budskap och styre. Initieringen hade påbörjats långt innan Hitler kom in på arenan, och genom en långsam transformation befanns sig folket så att säga i ett ”standby-läge” – de var beredda och inväntande. När deras ”messias” trädde fram var det bara attöverskugga folket genom trycka på ”On-knappen”. Sedan var så gott som alla automatiskt med på noterna. En historiker uttryckte det som att hela tyska folket befann sig i en psykos där de trots detta kunde vara otroligt skärpta och effektiva. Psykos är i detta fall bara ett annat ord för just den stora ockulta ”massöverskuggning” som skedde med det tyska folket.

Jag har tidigare skrivit om denna utveckling i Tyskland och om initiering etc i en text som handlar om New age-rörelsens historia. Det var därför intressant att se TV-programmet Nazisternas evangelier som visades på SVT den 15 januari 2014 och som gav nytt ljus på det här. I programmet undersöktes nazisternas mystika trossystem och kult. Jag rekommenderar att du tittar på det, för du kan se det via SVT Play fram till den 14 februari via denna länk.

Det kommer att ske igen
Nu är detta inte enbart intressant som en slags historisk delikatess, utan det här har något att säga oss om vår tid och framtid. Vi kan dra lärdom från detta inför nästa antikrists framträdande. Vi kan ta varning inför den siste antikrists framträdande!

En sak som helt klart enade det tyska folket var den ”rasromatik” som fanns runt idéerna om den rena ariska rasen och dess gudomliga styrka, en gudomlighet som nazisterna skulle återvinna genom att rena sin ras från de orena rasernas inflytande. Alla som hindrade detta skulle förtryckas eller dödas. Finns då dessa tankar om människans förlorade gudomlighet bland oss i vår tid? Ja absolut, de florerar inte minst bland hemliga ordenssällskap, mystiker och new age:are, men även i många av världens olika religioner och filosofier. Denna självförgudningslära är också en hörnpelare inom många villfarna strömningar i kristenheten, som t.ex. hos Trosrörelsen och Mormonerna. Detta har jag ingående gått igenom i mitt bibelstudium om Det stora avfallet (särskilt i avsnitt 2). Jag befarar att många, många idag är initierade i en farlig andlighet utan att veta om det eller reflektera över det. Initiering och transformation sker långsamt och kanske subtilt via astrologi, meditation, yoga, spiritism, mystik, ockultism eller medlemskap i något hemligt sällskap etc. Och många står på kö för att hoppa in i detta. På köpet får man de små frön som kan börja gro till att man blir helt och fullt initierad, transformerad, försatt i ”stanby-läge” och i värsta fall då helt klar för att överskuggas!

Det finns alltså även idag en lämplig andlig grund för mycket osunda krafter att bygga på, en grund som i mycket påminner om den som nazisterna byggde på. Kanske det i dagsläget inte är så gångbart att på den grunden förföra och ena folken med tal om att rena den ariska rasen, dock är evolutionstanken idag starkare än någonsin. Sedan finns det en vida spridd tanke om globalisering, enhet och världsfred. Det låter kanske inte så illa i sig, men om denna globala nyordning kräver att folken ger upp sin integritet, sina privatliv och privata religiösa övertygelser till förmån för enhets- och självförgudningstanken, så finns också här en stor risk för förtryck, förföljelse och utrensning. Stora New age-ledare som t.ex. Barbara Marx Hubbard har sagt att det kanske kan bli nödvändigt att avlägsna dem som inte vill vara med i den nya globala världsordning som har människans gudomlighet som grund. För sanna kristna och judar är denna tanke om självförgudning en styggelse, en övertygelse som alltså skulle kunna kosta dem livet om sådana krafter som jag nyss nämnde får övertaget – vilket Bibeln förutspår att de skall få!

Inom New age-rörelsen finns en klart uttalad tanke om just initiering ochtransformation där man skall invigas i den andlighet som New age står för och utvecklas till att bli en mer och mer ”medveten” andlig varelse. Genom detta skall man också bli öppen för att snart överskuggas av den Kristus Maitreya som de väntar på. Det är alltså identiskt med vad som skedde i Hitlertyskland – även om begreppen och namnen idag är lite annorlunda. Att New age-idéerna får mer och mer fäste i vårt samhälle är därför mycket oroväckande. Detta sker alltså genom en långsam tillvänjning via sådana inkörsportar som astrologi, spiritism, yoga, meditation, mindfulness, qigong, ordenssällskap, mystik, osv. Det sker genom att omedvetet ta små, små steg i taget. Rätt som det är befinner man sig i det farliga ”standby-läget” utan att ens veta om det! Det är i vart fall vad jag kan se och lära från historien.

Falsk initiering i kristenheten
Men jag tror inte att denna initiering och transformation enbart sker i det sekulära samhället. Även inom kristenheten sker saker som inviger (”döper”) människor till att bli iordningställda för att överskuggas av något helt annat än Guds Helige Ande. För en sann kristen finns endast ett dop: dopet i vatten till Jesus Kristus som ett tecken på omvändelse och syndernas förlåtelse. Det finns endast en kraftkälla: Guds Helige Ande. Ändå talas det i kristenheten idag om den ena ”smörjelsen” efter den andra. Man skall fara till Toronto, Lakeland, Nigeria, Sydkorea, Uppsala, Älmhult eller vad det nu är för ställen för att få doppa sig i den flod av ”kraft” som där sägs flöda fram. Då skall man få del av ”smörjelsen” utlovas det. Kristna lockas också av löften om tecken och under, och ändå är det exakt detta som den siste antikrist kommer att locka med:

2 Tess 2:8-10: ”Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.”

Denna falska karismatik i kristenheten är samma andlighet som inom New age, för likheterna är slående. Det spelar ingen roll att man talar om Jesus, det gör New age-folket också. Jag är för egen del säker på att dessa människor luras in i det ”standby-läge” som är en perfekt plattform för en ny antikrist att träda fram på. När han sedan klickar på ”On-knappen” är alla direkt med på noterna. Hur kan jag då vara så säker på det? Jo, vi ser ju hur lätt dessa som doppat sig i den falska karismatikens flöde faller offer för idéer som är helt i linje med ”Babels väsende”, om vi skall använda ett annat bibelförankrat uttryck. Man hänförs av det spektakulära och håller sig inte till Bibeln! Man satsar på sig själv! Man vill bygga ett gudsrike här och nu! Man vill bli stark och uppnå gudomlig status! Man vill segra och triumfera! Man vill få makt i världen! Detta är INTE tecken på den agape-kärlek som är ett säkert kännetecken för sann kristen tro och som tillsammans med annat gör att sann kristendom särskiljer sig från alla andra trosuppfattningar. Detta handlar istället om det uppstigande som är kärnan i grekisk filosofi, österländska religioner, och ja, faktiskt i det mesta utanför sann kristen tro. Detta andliga uppstigande gav Platon namnet ”den himmelske eros”.

Eros och agape

Eros är grundbulten i de flesta företeelser och trosuppfattningar utanför sann kristen tro; eros har inget som helst att göra med sann kristen tro. Det som Platon benämnde ”den himmelska eros” handlar om att människan genom olika riter, reningar, övningar, gärningar osv skall uppnå rening från det sinnliga, uppnå gudomlighet och återförenas med det himmelska och gudomliga. Eros handlar om att människan skall stiga upp till det gudomliga. Eros är en begärande, egocentrisk kärlek. Eros är JAG- och upplevelseorienterad. Eros handlar om andlig evolution och lägger även hörnstenen till ”Babels torn” byggt av människohänder, ett antikristligt rike!

Den agape-kärlek som är unik för sann kristen tro, handlar om Guds förbehållslösa kärlek, där Gud i mänsklig gestalt kommer ner till oss syndare och dör för oss medan vi ÄNNU är syndare! I den stund vi bejakar Guds erbjudande om räddning genom Jesu försoningsverk, är den brutna relationen med Gud återupprättad – direkt! Vi behöver inte kämpande ta oss upp till Gud. Vi behöver inte göra något i egen kraft. Gud kommer ner till vår situation och löser våra problem i en fri och utgivande kärlek. Gud tar sin boning hos oss medan vi ännu är syndare. DETTA ÄR AGAPE!

Eros och agape är två vitt skilda livsinriktningar som ligger i strid med varandra. Eros vinner genom att vädja till människans begär samt infiltrera och orena agape. Agape vinner med en utgivande, spontan, förbehållslös och uppoffrande kärlek. (Jag avser att skriva en större artikel om just detta framöver eftersom det kan vara en ögonöppnare för vad som sker i kristenheten just nu.)

Var på din vakt!
I alla totalitära regimer har de blivit förtryckta som ställt sig upp och sagt att ”detta är inte rätt väg”. Men i fotspåren av sann evangelisk kristen tro har demokratierna uppstått. Det beror på att inom evangelisk kristen tro gäller agape och människans fria val. Demokrati är nog här och nu det bästa alternativet till idealläget: ett samhälle byggt på Guds agape-kärlek – om vi för en kort stund berör politiken. Tyvärr får vi vänta ett litet tag till på idealläget…

Varje människa skall få ha ett fritt val att välja vilken väg hon vill gå – så länge hon inte skadar andra så klart. Vill någon t.ex. bli muslim så får det vara okey. Men då måste det få vara okey för kristna att säga att islam är fel väg, eller okey för muslimer att säga att kristen tro är fel väg. Olika åsikter och trosåskådningar måste få vara tillåtna. Men demokrati är långt ifrån perfekt, tänk bara på att Hitler blev VALD av det tyska folket! Även den siste antikrist ser faktiskt ut att bli demokratiskt vald – enligt Bibelns förutsägelser. Så det gäller att vara vaksam oavsett om det råder kaos eller ”fred och trygghet” (1 Tess 5:3).

Så vad är då summan av denna ganska allvarliga artikel? Jo, du måste vara vaksam över var du doppar tårna. Du måste vakta på dig själv så att du inte ger dig in i någon annan invigning än det kristna troendedopet. Akta dig för alla de initieringsriter som planterats in i vårt land under en lång tid. Tro inte att detta är ofarligt, det tyska folket lekte också med elden i början av 1900-talet! Akta dig för alla löften om ”smörjelser och krafter” som inte ligger helt i linje med vad Bibeln påbjuder. Se upp så att du inte invigs och transformeras till ett antikristligt stanby-läge! Be Gud om den Helige Ande och stilla dig med det. Det Gud vill ge dig behöver du inte jaga efter, inte fara över Atlanten för att ”hämta hem”, inte köpa, inte utbilda dig till, inte invigas till. Gud är god och ger goda gåvor precis likt hur goda föräldrar ger goda saker till sina barn. Så sök dig nära Bibelns Gud och vila där! Vila i Guds agape-kärlek! Då kan du få uppleva övernaturliga ting som har GUD som upphovsman!

1 Kung 18:21: ”Elia trädde fram för allt folket och sade: ’Hur länge skall ni halta på båda sidor? Om det är Herren som är Gud, så följ honom. Men om det är Baal, så följ honom.’ ”/Maria


fredag 3 juni 2016

Alpha-kursen från New Age-rörelsen. Artikel Alpha! / New Age
LÄS ARTIKLAR:

Krafterna bakom Alpha-kursen 
/Från: BIBELFOKUS, se nedan

Den mäktiga anden

Detta är svårt för alla inblandade. Det är svårt för oss att skriva om det följande ämnet, men det kommer att vara speciellt svårt för vissa människor att acceptera det. Vissa kommer att behöva bibehålla ett mycket öppet sinne när de läser denna artikel, men vi tror att de kommer att få stor belöning om de gör det – eftersom detta förmodligen är det mest avgörande verk vi någonsin har skrivit. 
Vi ber att ni som läser ska ge er i kast med våra argument på ett moget sätt och noggrant ska ta alla våra uppgifter under övervägande, innan ni kommer fram till några slutsatser. 
Om ni är övertygade om att våra uppfattningar är felaktiga, då behöver ni uppenbarligen läsa hela artikeln för att utförligt tillrättavisa oss.

Det andliga ursprunget till den nutida Alpha-kursen kan på ett överväldigande sätt påvisas vara från ”Vineyard”-rörelsen. (1) Det hävdas ofta att Vineyards rötter i sin tur bestämt sträcker sig från personer som Carl Jung, Teilhard de Chardin och E.W. Kenyon – d.v.s. i New Age-rörelsen.

Här kan du LÄSA Bibelfokus artikel: http://www.bibelfokus.se/alpha

/Läs artikeln och du kommer att förstå att hålla dig /er ifrån allt vad Alpha-kurs heter!


Och här läser du om självförgudningsläran!
Avfallet och new age:

http://gospel.jesuslever.eu/mystik-det-stora-avfallets-kandisapostlar-new-age-garningslara-och-sjalvforgudningslara/


/Mariatorsdag 2 juni 2016

Skall dagisbarn lära sig ha sex? Naturligtvis inte!! Läs artikel! Otäckt! RFID-chip på embryo?? Länk! /Embryo, RFID-chip. /Children.

VAD Är detta? :

RFSU: Dagisbarn ska lära sig att ha sex

Vuxna inom Riksförbundet För Sexuell Upplysning (RFSU) driver en kampanj för att ”samhället skall bejaka barns sexualitet” genom att dagispersonal skall uppmuntra barnen på dagis att leka sexlekar och ”utforska sin sexualitet” genom att ta på sig själva och onanera.
http://www.news24.se/nyheter/999982_rfsu_-dagisbarn-ska-lara-sig-att-ha-sex.php

Det är en gammal strategi att låta staten stå för barnens uppfostran och på så sätt gå runt föräldrarnas värderingar. När väl föräldrarna hämtar barnen från dagis och skola räcker tiden oftast inte till åt att reda ut vad för slags indoktrinering barnen utsatts för och reparera skadorna. Allt för tidiga sexuella upplevelser kan orsaka stor skada.

”Barn leker sexuella lekar med dem de tycker om. De upptäcker varandra och provar sig fram, precis som barn ska göra. Jag vet två tjejer som provade att borra varandra i rumpan med en rosa leksaksborr.”
– Anna Kosztovics, RFSU:s ansvariga för barnsex  /

Läs mer om detta i länk ovan!

VANSINNIGHETER I DESSA SENA TIDER!!!

OCH:

RFID-chip på embryo:

Otäckt!

http://www.networkworld.com/community/blog/creepy-rfid-tracking-coming-soon-humans-embry

Kan detta vara möjligt? Är det klokt?

RFID-chip på embryo?

OBS!  OBS!  Tracking via RFID and barcodes will soon start at pre-birth stages when babies are only human embryos.

Hmmm,  man tror inte sina ögon men det verkar vara sant det som står i länken. Du kan läsa själv i länken och bilda dig en uppfattning. Här står om olika orsaker varför RFID-chip bör/skall kunna användas och varför det är så viktigt.

Minnsann! Jag tror världen är galen!

/Maria
Gud är god och har skapat människan, alla människor, också de små barnen, som vi ska vara tacksamma för, inte chippa dem eller göra dem illa!
Välkommen tillbaka hit!!  /Maria
onsdag 1 juni 2016

Hjärntvätt, vad är det? Jag vill berätta för dig..Saliga visshet /Brainwashing


'Hjärntvätt', vad är det? det finns många olika aspekter på det och jag vill gärna nämna två.

Man säger ofta att en troende kristen (alltså troende kristen och inte bara till namnet, det finns alltså olika sorters kristna!) är 'hjärntvättad' och att man är totalt blåst som tror på en gud (med litet g) som INTE finns. Så var den saken klar tycker man! Det finns ju så många religioner att välja mellan, så varför välja just kristendom... Jo, för att Jesus Kristus är den man tillhör och FÖLJER. Därav namnet kristendom men alla följer inte Jesus- det är för jobbigt.

Men om vi säger såhär:  DENNA Världen är blåst, d v s den är verkligen 'hjärntvättad', d v s brainwashed, fast på ett annat sätt, indoktrinerad och lurad, världen är snart borta, för vi ser tecknen (vi frälsta troende)  på förfallet och världsläget, m m.

Åter till ordet 'hjärntvätt':
När man blir en kristen så får man sitt sinne verkligen FÖRNYAT! och det betyder att man VAKNAR och ser saker på Guds sätt. Man blir född på NYTT i sitt inre och vaknar från sömnen man sovit, det betyder att man ser händelser och historia på ett helt annat sätt än andra, och att man ser hur smutsig världen är, och dessutom står världshändelserna i bibeln och det står om de tider vi lever i NU, ja bibeln är Guds ord, dikterade av Gud, nedskrivet av människor som var utvalda av  honom!

Då kan man säga att han har tvättat min och andras hjärnor från att leva  som avtrubbade och att leva i en bubbla och tro att allt är BRA.

Så är ju inte fallet, allt är inte bra, och detta försöker jag på alla vis ta upp på 'nätet' där jag skriver! Försök alltså att förstå skillnaden mellan 'hjärntvätt' och 'hjärntvätt' och  djup sömn!


Jag är ren i min hjärna och jag prisar och tackar Gud (med STORT G) för att han väckte mig med sanningen! Numera är jag vaken, Underbare Jesus frälste mig.
/Maria

tisdag 31 maj 2016

Självsäker – Eller Rädd – Liv eller död? Människofruktan har med sig snaror / Fear of men

Många människor är rädda för andra och hot finns ju överallt nu för tiden.Många människor är rädda för sig själva... Det finns många sätt att bygga upp sin säkerhet och att känna sig trygg. Jag berättar här för dig:

Självsäker –  Eller Rädd –  Liv eller död?

-Seger:
Ja jag skriver Seger, för det har vi i Jesus. I honom har vi allt om vi så dör. Så säger hans ord.Där finns den ultimata tryggheten

*

*Håll dig vid klippan, dyrköpta själ, Det skall för evigt då gå dig väl! Farorna hota, hota med död; Håll dig vid klippan, där är ditt stöd!

Snart är det över, tålamod blott! Frälsaren säger: ”Tiden är kort.” Låt det då storma, hör ej därpå, Håll dig vid klippan, den skall bestå!

Fruktan och oro, ängslan och kval, Synder och sorger, allt utan tal, Lämna åt Jesus, där är det lagt, Håll dig vid klippan, tro, vad han sagt!

Tänk huru saligt mötas en gång, Suckar ej blandas mer i vår sång! Därför vi sjunga om det igen: Håll dig vid klippan, så går det hem!*
/ Otto O/


Ordspr 29:25  Människofruktan har med sig snaror, men den som förtröstar på HERREN, han varder beskyddad.


*Min klippa är Jesus.   /  MariaVälkommen tillbaka hit/  Maria

måndag 30 maj 2016

Den kommande?? Världsflaggan! NWO / World Flag? in NWODen kommande?   världsflaggan under NWO:


Berättar för dig:

En flagga har föreslagits att representera jorden! I den här videon visar jag hur symboliken som används är satanisk och att det i alla punkter pekar på  Antikrist och NWO! Vänligen dela denna video! Gud välsigne, förbli vaksamma och frukta ingen ondska !!!

Videon visar bl a ett videoklipp om denna nya flagga som skall symbolisera en världsflagga/palneten jorden. Världen är verkligen på väg bort i galenskap. 

En svensk som heter Oskar Pernefeldt har föreslagit detta. Han säger att vi ska ta hand om varandra och jorden vi lever på. Då pratar hn äldigt dubbelt tycker jag och har nog inte sett hur världen idag ser ut. Flaggan skall bl a användas vid en Mars-landning 2025, en framtida koloni.

 /Frågar du mig så är vi inte kvar på denna jorden då./ Flaggan kallas the seed of life och är en universiell symbol av skapelsen och livets blomma.

Ringarna är 7 stycken och hör och häpna (nej man häpnar inte för något längre) den har Chakras färger, regnbågefärger.

Mario som har gjort videon kommer från sammanhanget New Age och förstår vidden av detta med flaggan och dess idé och ursprung.New age är en villfarelse och falsk lära.

Det är Antikrist´s 'kungadöme' som kommer att komma och därför är ju flaggan som ett hån emot alla som förstår vad som kommer att ske. De troende, de som älskar Jesus, ja vad säger vi?? Katastrofal är hela denna allvarliga 'grej'.

De som vet vem SATAN är VET att han kommer som en ljusets ängel, en ängel av liv, men han är Satan, kort och gott. Han visar sig som positivitet och godhet. 

Detta spirituella system/New age, som betyder en ny tid (NWO),innehåller spritism,meditation, panteism, detta är NWO!

ALLA skall samlas under denna flagga!!! NEJ säger jag då! Gör du det med??

På Denvers flygplats i USA har man väldigt mycket av just NWO i alla möjlga skepnader för att berätta att sådär ska det BLI.
Frimurarna kom och satte dit SIN SIGNATUR  på denna sten. Luciferianer har alltså byggt detta och som en 'tillfällighet' så kallas flygplatsen: Den nya världsordningens plats/comission, världen skall alltså komma tillsammans och arbeta tillsammans, för FRED.Det skall bli ett fredfullt system säger man. All together! ALLA tillsammans. Satan skall i detta alltså lösa de problemen som kaso
(Det blir ingen fred förrän JESUS komemer tillbaka!)

Världen som sådan kommer att sluka Antikrist´s plan med hull och hår, och detta har jag skrivit spaltmeter om tidigare, så se du gärna de artiklarna under NWO på http://gospel.jesuslever.eu/

Det var allt för denna gång, jag återkommer som du vet med mer.....
/Maria
söndag 29 maj 2016

Livet, ja livet, vad är det /Life, how to live


Livet, livet är inte lätt för människorna, många dör innan de fått börja leva.
Det finns många sätt att leva sina liv på. Man kan också välja liv eller evig död om man vet hur man ska bära sig åt. Jag vill visa på det här nedan:

TRO.
Ef 1:13

I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige Ande som ett sigill.
Den helige Ande är en garanti för att Guds löften gäller. Man kan också använda bilden av en handpenning en pant eller underskriften på ett kontrakt. Den helige Andes närvaro i våra liv är en bekräftelse på det eviga livet och alla dess välsignelser. Hans kraft i oss OMFORMAR våra liv och är ett smakprov på den TOTALA förvandling vi kommer att uppleva i evigheten (se 2 Kor 1:22).

/MariaHemsida: 

Evangelium, Judar och hedningars lika delaktighet i frälsningen /Gospel
Efesierbrevet 2

Från död till liv!
Judars och hedningars lika delaktighet i
frälsningen genom Kristus.
1. Så har han också gjort er levande, er som var döda genom de 
överträdelser och synder 
  Kol. 1:21. 2:13. 
2. i vilka ni förut vandrade, efter denna världs och tidsålders 
sätt, i det ni följde fursten över luftens härsmakt, över den 
andemakt som nu är verksam i de ohörsamma. 
  Joh. 8:44. 12:31. Ef. 6:12. Kol. 1:13. 3:7. Tit. 3:3. 
3. Bland dessa var förut också vi allasammans, där vi vandrade i 
vårt kötts begärelser och gjorde vad köttet och sinnet ville; 
och vi var genom vår natur hemfallna åt vredesdomen, vi 
likasom de andra. 
  Joh. 3:6. 
4. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har, för den stora 
kärleks skull, varmed han har älskat oss, 
  Rom. 10:12. 
5. gjort oss levande med Kristus, oss som var döda genom 
våra synder. Av nåd är ni frälsta! 
  Luk. 15:24. Rom. 6:4, 13. 
6. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med 
honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, 
7. för att i de kommande tidsåldrarna bevisa sin nåds 
översvinnliga rikedom, genom godhet mot oss i Kristus Jesus. 
8. Ty av nåden är ni frälsta genom tro — och det inte av er 
själva, Guds gåva är det — 
  Rom. 3:24. 6:23. Gal. 2:16. Tit. 3:5. 
9. inte av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 
  Rom. 3:20, 27. 4:2. 9:11. 11:6. 1 Kor. 1:29. 2 Tim. 1:9. 
10. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda 
gärningar, vilka Gud förut har berett, för att vi ska vandra i dem. 
  Ps. 100:3. Ef. 1:4. 4:24. Fil. 2:13. Tit. 2:14. 
11. Kom därför ihåg att ni förut, ni som var hedningar i köttet 
och blev kallade oomskurna av dem som kallas omskurna, 
efter den omskärelse som med händer göres på köttet — 
  1 Kor. 12:2. Ef. 5:8. 
12. kom ihåg att ni på den tiden, då när ni var utan Kristus, 
var utestängda från medborgarskap i Israel och främmande för 
löftets förbund, utan hopp och utan Gud i världen. 
  Rom. 9:4. 
13. Nu däremot, då ni är i Kristus Jesus, har ni, som förut var 
fjärran, kommit nära, i och genom Kristi blod. 
14. Ty han är vår frid, han som av de båda har gjort ett och brutit 
ned den skiljemur som stod emellan oss, nämligen ovänskapen. 
  Joh. 10:16. 16:33. Apg. 10:36. Rom. 5:1. Gal. 3:28. Kol. 1:20. 
[ 14. Ty han är vår frid. Han gjorde judar och hedningar till ett och 
bröt ned den fiendskap, som stod emellan dem som en skiljemur, 
när han genom sin kropp satte lagen med dess regler och föreskrifter
ur kraft. (David Hedegårds övers.) ]. 
15. Ty i sitt kött gjorde han om intet budens stadgelag, för att han 
skulle av de två i sig skapa en enda ny människa och så bereda 
frid, 
  2 Kor. 5:17. Gal. 6:15. Kol. 2:14. 
16. och för att han skulle åt dem båda, förenade i en enda kropp, 
skaffa försoning med Gud, sedan han genom korset hade i sin 
person dödat ovänskapen. 
17. Och han har kommit och har förkunnat det glada budskapet 
om frid för er, ni som var fjärran, och om frid för dem som var 
nära. 
  Jes. 52:7. 57:19. 
18. Ty genom honom har vi, de ena såväl som de andra, i en och 
samme Ande tillträde till Fadern. 
  Joh. 10:9. 14:6. Ef. 3:12. Hebr. 4:16. 10:19. 
19. Alltså är ni nu inte mer främlingar och gäster, utan ni har 
medborgarskap med de heliga och är Guds husfolk, 
  Ef. 3:6. Fil. 3:20. Hebr. 12:22. 
20. uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval, där 
hörnstenen är Kristus Jesus själv, 
  Ps. 118:22. Jes. 28:16. Matt. 16:18. 1 Kor. 3:10. 1 Petr. 2:4. 
21. i vilken allt det som uppbygges blir sammanslutet och så 
växer upp till ett heligt tempel i Herren. 
  2 Kor. 6:16. Ef. 4:16. 
22. I honom blir också ni med de andra uppbyggda till en Guds 
boning, i Anden. 
**********
Satan är djävulen som regerar över alla onda makter i världen (2:2) Han kallas i Markus ev 3:22 för de onda andarnas kung. I uppståndelsen besegrade Jesus Satan och hans makt. Därför är nu Jesus den evige härskaren över jorden. Satan har bara tillfälligt makten över dem som vill följa honom, och de tycks vara många.
Människan natur i grunden är syndig. (2:3) Betyder det att det inte finns några ”goda” människor utanför de troendes gemenskap? Naturligtvis inte- många gör gott mot sina medmänniskor, oberoende av tro. Jämförde vi dem med kriminella  skulle vi i högsta grad kalla dem goda. Men enligt GUDS MÅTTSTOCK är ingen  enda människa god. Bara genom att leva i gemenskap med Kristus kan vi bli goda i Guds ögon. 
Som frälsta behöver vi inte, ska vi inte leva under syndens makt. Straffet för synden är avtjänat och syndens makt över oss är bruten genom Jesu verk på korset. Paulus har redan konstaterat (2:4-5) att vi genom tron på Jesus är frikända, ”icke skyldiga” inför Gud (Rom 3:21-22). Men vi kommer fortfarande att lockas utav världen och dess frestelser, syndens dragningskraft, och ibland även falla. Skillnaden är att förut vara vi slavar under dessa krafter och hade inte frihet att välja rätt. Nu kan vi leva för Kristus- vi är frälsta av NÅD.  Se också Gal 2:20.
Detta är lite av vad texten i EF 2 handlar om. Ge ditt liv till Jesus. Låt honom visa dig all sanning. Kristus uppstod. Det visar att också vi kan uppstå (1 Kor 15:2-23) och att vi har fått kraft så att vi kan leva ett kristet liv i dag (Ef 1:19). Jag hoppas du valt att följa Jesus! Vi blir kristna genom att Gud ger oss en gåva som inte följs av några som helst krav (”nåd” enligt 1:8). Guds nåd är det att vi får lära känna honom och vandra nära honom i lydnad.
Maria
 

Texten från: http:gospel.jesuslever.eu/ min hemsida