Translate

lördag 26 december 2015

Ont i själen. Soul damage, video, länkar

Välkommen/Welcome


Många människor har verkligen ont i själen men vet inte hur de ska bli fria. JESUS Kristus sätter människor FRIA!  Läs i länkarna/se video

SOUL DAMAGE:

http://eaec.org/desk/07-20-2015.htm  Skadad själ  ...artikel

 Mer: http://www.eaec.org/sermons/2015/RLJ-1520.htm


Läs Lukas evangelium kapitel 4, Jesus gör oss fria.


/Mariaonsdag 16 december 2015

Korset är tomt! För Jesus lever! Video: Världen behöver Jesus

Välkommen/WelcomeJa kärleken från Jesus gör underverk.
Om DU inte känner honom, så borde du snarast ta tag i den saken att göra det. DÅ förändras ditt liv, när du säger ett ja till JESUS.

Jesus är Vägen och Sanningen och Livet!  /Joh 14:6

Låt Jesus bära dig genom livet.


Korset är tomt-  för Jesus lever!


http://gospel.jesuslever.eu/


onsdag 9 december 2015

God´s promise. Var stilla i prövningen! Video/Predikan

God´s promise

God is good, he has promises to one that believe. Gud är god han har löften till den som tror.
Lyssna till en minipredikan av D Wilkerson. Du kan inte undgå att höra att GUD vill att du är stilla i prövningen!
Lyssna och ta till dig om att vara stilla, du som prövas och lider.

Jag har personligen många erfarenheter av att bli just prövad och det är inte lätt, men man får lära sig att LITA PÅ GUD. Gör det och du ska gå framåt- inte bakåt.

/Mariatisdag 1 december 2015

Saliga är de som.../ Det är dem som Jesus skall hämta /Fullkomlig hämnd över alla kyrkor

Saliga är de som blir kvarlämnade
Det är dem Jesus ska hämta

http://www.algonet.se/~allan-sv/SALIGA.HTM#dem


  "Då ska två män vara tillsammans ute på marken; en skall bli upptagen, och en skall lämnas kvar. Två kvinnor ska mala på samma kvarn; en skall bli upptagen, och en skall lämnas kvar. Vaka fördenskull; ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer." Matt. 24:40-42. Vilka är de som blir lämnade kvar?

  Läs liknelsen om ogräset i åkern i Matt. 13:24-30, 39-42. 'Samla först tillhopa ogräset, och bind det i knippor till att brännas upp, och samla sedan in vetet i min lada.' Vers 30. "Såsom nu ogräset samlas tillhopa och brännes upp i eld, så skall det också ske vid denna tidens ände. Människosonen skall då sända ut sina änglar, och de ska samla tillhopa och föra bort ur hans rike alla dem som är andra till fall, och dem som gör vad orätt är, och ska kasta dem i den brinnande ugnen; där skall vara gråt och tandagnisslan." Versarna 40-42.

  Dessa knippor kommer att samlas ihop innan Jesus hämtar församlingen. "Samla först tillhopa ogräset, och bind det i knippor till att brännas upp, och samla sedan in vetet i min lada." De som är ohörsamma mot Herrens befallning och inte vill lämna kyrkorna och samfunden, det stora Babylon, de kommer med bland ogräset och blir borttagna innan Jesus hämtar församlingen.

  Läs 1 Tess. 4:15-17. "Såsom ett ord från Herren säga vi er nämligen detta, att vi som lever och lämnas kvar till Herrens tillkommelse ska inte komma före dem som är avsomnade. Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först ska de i Kristus döda uppstå; sedan ska vi som då ännu lever och har lämnats kvar, bli jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så ska vi alltid få vara hos Herren."

  (I engelska Bibeln står det inte "upptagen" i Matt. 24:40-41. Det står att en skall bli tagen och en skall lämnas kvar).

  "Se, jag kommer snart och har med mig min lön, för att vedergälla var och en efter som hans gärningar är." Upp. 22:12. Guds dom äger alltså rum när Jesus kommer, och den gäller både Guds folk och den ogudaktiga världen. Men domen börjar med dem som bekänner sig vara kristna.

  Ty tiden är inne att domen skall begynna, och det på Guds hus (församlingen). 1 Petr. 4:17. Inte så att församlingen drabbas av Guds vredesdom, men Herren ska rensa sitt tempel. Han ska rensa ut ur sin församling sådant som inte ska vara där. Matt. 13:40-42. När Herren har utfört denna rening av församlingen, då hämtar han Guds församling. De som är kvarlämnade.

  För att åstadkomma denna rening av Guds församling och få alla kristna till att lämna kyrkor och samfund, så fordras en oerhört stark väckelse. Under denna väckelse kommer Herren att bygga upp sin församling. Matt. 16:18.
Återuppbyggelse av Guds församling

  Då uppstår frågan, när ska denna väckelse komma? Ja, den måste ju komma strax innan Jesus hämtar Guds församling. Det innebär att denna oerhörda väckelse kommer att äga rum under Antikrists regeringstid. När Jesus kommer så ska han döda Antikrist. "Sedan skall "den Laglöse" träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse ..." 2 Tess. 2:8. Antikrists regeringstid är alltså slut när Jesus kommer.

  När Jesus har hämtat Guds församling, då kommer Guds vredesdom omedelbart över den ogudaktiga världen. Samma dag som Noa gick in i arken, och samma dag som Lot gick ut från Sodom, då kom Guds vedergällning mot de ogudaktiga. Alldeles på samma sätt skall det ske den dag då Människosonen uppenbaras. Luk. 17:26-30.

  Jesu liknelse om ogräset i åkern brukar somliga missförstå. De menar att vi kan inte själva avgöra vilka som är verkligt kristna, och vilka som är falska bröder och hycklare. Och så drar de fram detta, att vi måste låta ogräset och vetet växa tillsammans intill skördetiden. Men lägg märke till att det var till skördemännen som husbonden sa att de skulle låta båda slagen växa tillsammans. Och skördemännen är änglar. Det var alltså änglarna som fick denna befallning att inte rycka upp ogräset.

  Vi ska inte heller rycka upp ogräset, men vi måste lära oss att se skilladen mellan ogräset och vetet, så att vi vet vilket som är ogräs och vilket som är vete. Det är vi kristna som är vetet. Vi kan läsa i 2 Kor. 6:14-18 att vi ska inte gå i ok tillsammans med dem som inte tro; det bleve omaka par. Detta förutsätter ju att vi vet vilka vi kan umgås med såsom kristna.

  Vad har väl rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet, eller vilken gemenskap har ljus med mörker? Hur förlikar sig Kristus med Beliar, eller vad delaktighet har den som tror med den som inte tror? Eller hur låter ett Guds tempel förena sig med avgudar? Vi är ju den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: "Jag skall bo i dem och vandra ibland dem; jag skall vara deras Gud, och de ska vara mitt folk." Alltså: "Gå ut ifrån dem och skilj er från dem, säger Herren; kom inte vid det orent är. Då skall jag taga emot er och vara en Fader för er; och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige."

  Gränsen mellan världen och Guds församling har blivit mycket oklar. Många människor vill ha ett sken av gudsfruktan, fastän de inte vill omvända sig till Herren. 2 Tim. 3:1-5. Och många av dem som har blivit födda på nytt lever på ett världsligt sätt. 1 Kor. 3:3. Men nu vid skördetiden ska vi åter få se vilken skillnad det är mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom. Malaki 3:16-18, 4:1-3. De som inte hör Herren till kommer att avslöja sig själva. De kan inte stå ut med att höra det väckelsebudskap som Herren låter förkunnas. Joh. 8:42-47, 10:26-30.

  Likasom Israels folk under gamla förbundets tid ofta var trolösa och gjorde tvärt emot vad Herren sa, så har Guds folk även i nya förbundets tid gjort tvärt emot Herrens befallning. Istället för att göra som Guds ord säger, och överge det religiösa skökoväsendet, och hålla sig ren och obesmittad av världen, och vara på sin vakt mot onda andars läror, så har man tagit sin tillflykt till skökoväsendet, i alla dess varianter. Och många av dem som har fått Guds kallelse till att predika och undervisa i Guds ord, har svikit Herren och är nu höggradigt berusade av den stora skökans otukts vin.

  Jesus säger i Matt. 24:48-51. Men om så är, att tjänaren är en ond man som säger i sitt hjärta: 'Min herre kommer inte så snart', och han börjar slå sina medtjänare och äter och dricker med dem som är druckna, då skall den tjänarens herre komma på en dag då han inte väntar det, och i en stund då han inte tänker sig det, och han skall låta hugga honom i stycken och låta honom få sin del med skrymtare. Där skall vara gråt och tandagnisslan.

  Här talar Jesus om det religiösa fylleriet. Det är inte sprit som den onde tjänaren är drucken av, utan det är av den stora skökans otukts vin. D.v.s. av kyrkans falska lära. Upp. 17:2, 18:3. Detta kan sägas om många s.k. kristna. De vill uppträda såsom Guds tjänare och föra de kristnas talan, men samtidigt vill de försvara och samarbeta med de kyrkor som har förföljt och mördat miljontals kristna. Hur går det ihop? Detta är den typiska skökokristendomen. Vi måste kunna se skillnaden mellan Guds församling och denna världens kyrkor. Guds församling är ju ingen kyrka.

  Har DU hörsammat Guds oerhört allvarliga och skakande väckelsebudskap i den yttersta tiden? "Drag ut ifrån henne, ni mitt folk, så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder och få er del av hennes plågor." Upp. 18:4.

  Detta är ett väckelsebudskap till Guds församling i den yttersta tiden, innan Gud verkställer domen över den stora skökan. Men detta är inte någon ny befallning från Herren, utan detta är en befallning som har varit gällande ända sedan apostlarnas dagar. Vad som står i Upp. 18:4 har ju stått i Bibeln hela tiden. Varför har detta inte predikats? Till innehållet är detta detsamma som står i 2 Kor. 6:14-18.

*
*

Fullkomlig hämnd och seger över alla kyrkor


  Av detta kan vi förstå att den stora skökan kommer att få sin dom innan Jesus hämtar sitt folk. Lägg märke till vad Herren säger till sitt folk: Vedergäll henne för vad hon har gjort... Upp. 18:6. Vi ser här att Guds folk kommer att aktivt medverka i Guds bestraffning av kyrkorna för deras illgärningar mot Guds folk. Kyrkornas förföljelser, tortyr och massmord på kristna kan aldrig förlåtas. Kyrkorna har ingen del i Jesu försoningsverk på korset, och de kan inte få någon förlåtelse för sina synder. Bara människor kan bli frälsta. Inte kyrkosystem eller religiösa organisationer.

  I bibelkommissionens översättning, som är en förfalskning av Bibeln, där står det i Kol. 1:18, "Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan ..." Och i Ef. 5:23-24, "Ty en man är sin hustrus huvud liksom Kristus är kyrkans huvud — han som också är frälsare för denna sin kropp. Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus..."

  Detta är lögn! Kyrkans huvud är påven, den svarte påven och djävulen. Kyrkan har aldrig underordnat sig Kristus. Här kan vi se hur till och med bibelöversättarna går fiendens ärenden genom att förfalska bibelordet. Samma felöversättning finns i engelska Bibeln.

  Kyrkan har förföljt och mördat miljoner kristna. Djävulen är den verklige kyrkofadern. Bibelöversättarna gör ingen åtskillnad mellan Guds folk och Satans kyrka. De ser inte skillnaden mellan mördaren och mordoffret. Av kyrkans gärningar ska vi känna kyrkan och det falska prästerskapet. Matt. 7:15-18.

  Om Kristus är kyrkans huvud, då uppstår frågan: Vad är då det stora Babylon i Uppenbarelsebokens 17:e och 18:e kapitel? Vad är detta som Guds folk måste komma ut ifrån? Upp. 18:4. Den stora skökan, och det stora Babylon, detta är Bibelns benämningar på kyrkan. Detta är den organiserade s.k. kristendomen, både den katolska kyrkan och alla andra kyrkor, också frikyrkorna. De utnyttjar människors gudslängtan till att snärja in dem i ett obibliskt religiöst kyrkosystem. Hur kan Kristus vara huvudet för detta skökoväsen?

  För att kunna avslöja och bekämpa kyrkan och befria människor från dess falska lära, så måste vi använda rätta ord. Hur ska människor bli befriade från det stora Babylon om vi kallar Guds församling för "kyrkan"? Eller om vi kallar kyrkan för "Guds församling"? /Allan Svensson
fredag 27 november 2015

Meningsfullt liv eller meningslöst liv?Följ Jesus
Varför kan livet vara mycket meningsfullt eller varför kan det kännas totalt meningslöst?

Lukas 9:24 Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det.25 För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men mister sig själv eller går förlorad?

Om livet är det käraste du har så gör du allt du kan för att skydda det. Du kommer inte att göra något som kan innebära fara för din säkerhet, hälsa eller bekvämlighet. Å andra sidan, om det viktigaste för dig är att följa Jesus, kommer du kanske att hamna i en del verkligt farliga, ohälsosamma och obekväma lägen.

Du kommer kanske att riskera livet, men du är inte rädd, för du vet att Jesus kommer att uppväcka dig till evigt liv. Den som bara är angelägen om att bevara livet har ingen sådan försäkran bakom ryggen.

Hans jordiska liv kanske blir längre, men troligen kommer han att uppleva det både trist och meningslöst.

måndag 16 november 2015

Den tid som är kvar. Artikel av P Eliasson. Herren är nära.

HERREN är nära nu. Jesu tillkommelse. Den tid som är kvar .. Artikel. Ta ställning

Herren är nära nu
Appell av Paulus Eliasson

Vi har talat en hel del om Jesu tillkommelse. I sitt första brevs fjärde kapitel talar Petrus om den tid som är kvar. Han manar oss att vi:

– …den tid som är kvar inte längre lever efter människors begär utan efter Guds vilja. (v. 2)

Och längre fram:

-Slutet på allting är nära (v. 7) 

Slutet. Det låter så negativt. Nu tar det slut snart. Nu är det ingenting kvar. Men detta ord på grekiska, telos, betyder egentligen ”målet”. Målet är nära. Målet som vi ser fram emot. Det är alltså inte bara slutet; som om vi ska över ett stup, och så är det färdigt. Det är ett mål som vi ser fram emot. Slutet på allting är nära. I en sådan situation kan man tänka sig att vi drabbas av panik. Vi skulle förlora besinningen. Nu är slutet så nära, så vi blir nästan desperata. Men då säger Petrus så här:

-Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be. (v. 7)

Det är detta aposteln manar fram. Förstånd, nykterhet och ett böneliv. Och så fortsätter han:

-Framför allt skall ni älska varandra innerligt, ty kärleken överskyler många synder. Var gästfria mot varandra utan att klaga. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. (v. 8-10)

Han talar om gemenskapen. Mot varandra. Älska varandra, tjäna varandra! Och så kommer han till konklusionen:

-…så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. (v. 11)

Petrus har hela tiden det här perspektivet: Jesus kommer snart! Men, precis som Paulus talar om i Tessalonikerbreven, så säger han: Förlora inte besinningen! Ni behöver inte bryta ihop för den sakens skull. Nu ska vi vara nyktra. Nu ska vi vara förståndiga. Nu ska vi be. Nu ska vi älska varandra. och visa gästfrihet mot varandra. Och, framför allt, vi ska tjäna varandra med de gåvor som Gud har lagt ner i församlingen. Det är hans tanke.
I sitt andra brev talar Petrus om detsamma. Han säger att Herrens dag kommer som en tjuv i tredje kapitlet.
Först talar han om den tid som är kvar, och att slutet är nära. Här talar han om en världsordning som går emot sin upplösning för att avlösas av något annat. Och så fortsätter han:

-Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst. (2 Petr 3:11-12)

Här talar han om helighet, han talar om gudsfruktan, han talar om att vänta och att påskynda. Detta är några av de element som Gud önskar ska finnas i våra liv. Det ska finnas den här innerligheten, kärleken till varandra, att ta hand om varandra, att visa gästfrihet och att tjäna varandra. Att vara nyktra och vaksamma. Att vara förståndiga, så vi kan be tillsammans. En sådan atmosfär önskar Gud skapa i gemenskapen. Och nu är det ännu mera angeläget att påminna varandra om att Jesus kommer. Slutet på allting, målet som vi ser fram emot är så nära.
Herren är närmare idag än den dag då du blev kallad till frälsning. Herren är nära.
Gud vill att vi i den tid som ligger framför ska förstå hur vi då ska leva. Petrus säger: I helighet och gudsfruktan. I förväntan och påskyndande av Herrens dags tillkommelse. I förstånd, i nykterhet, i bön, i tjänst för varandra. Framför allt, säger han, ska ni älska varandra, för kärleken överskyler en myckenhet av synder. Tiden är så nära, och därför måste vi ösa ut av det gudsliv vi har fått nedlagt i våra liv till andra människor, så att de får se det och kan få uppleva frälsningen. För Herren är så nära. Och i allt, skriver Petrus, ska Kristus bli förhärligad igenom sin församling.
ARTIKEL FRÅN:http://www.midnattsropet.se/search/label/Jesu%20tillkommelse
*

Maria:  Slutet. Målet. Början.   Slutet är början. Jesus skall hämta den troende hem och då börjar det livet vi väntat på: Det eviga livet. Den som tror på Jesus och älskar honom och gör hans vilja kommer att komma hem.

Många frälsta tror det dröjer kanske tio eller tjugo år innan Jesus kommer tillbaka, men då tror jag inte att de verkligen ser vad som sker på jorden och vilket tillstånd som jorden och världen befinner sig i. Jag kan inte hålla med om att det kan dröja så länge, jag tror det är mycket tidigare än så som Jesus kommer tillbaka för att hämta de troende.Kanske några få år.

De som inte känner Jesus förstår inte alls vad vi pratar om, de tror att vi är helt knasiga och hjärntvättade, men så är det ej. Det är de som är hjärntvättade av världen och media m m, så att de inte förstår att ta emot Jesus, fast de säkerligen hört talas om och läst om honom.

Välkommen tillbaka hit/Maria


söndag 15 november 2015

D Wilkerson and the last days. / Joh 15:18 m m. Antikrist´s ande
BIBLE PROPHECY - 2015 GLOBAL APOCALYPSE AND THE ANTICHRIST SPIRIT

What´s happening?  The spirit of Antichrist rules. What about Jesus? Do you believe in him?
Watch Video.
Människorna i de sista dagarna
2 Tim 3 :1 Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. 2 Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, 3 kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, 4 falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud 5 och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem! 6 
Bland dem finns sådana som smyger sig in i hemmen och snärjer svaga kvinnor, som är tyngda av synder och drivs av många slags begär 
7 och som ständigt undervisas men aldrig kan komma till insikt om sanningen. 8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa män emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet. 9 Men de kommer inte längre att ha någon framgång. Deras galenskap skall bli uppenbar för alla, liksom fallet blev med Jannes och Jambres.

Antikrist´s ande är  över människor och regerar deras liv, vänd om! Se vad som sker. Timmen är sen, vänd om till Gud.
Timmen är sen, mycket sen.

2 Thess 10:20,  Jeremia 5... svårt att höra vad D Wilkerson nämner för bibelställen, lyssna till predikan och tänk till.
Jesu lärjungar blir hatade av världen

Joh 15:18 Om världen hatar er, skall ni veta att den har hatat mig innan den hatat er. 19 Om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. 20 Kom ihåg vad jag har sagt: tjänaren är inte förmer än sin herre. Har de förföljt mig, skall de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, skall de också bevara ert ord. 21 Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig. 22 Om jag inte hade kommit och talat till dem, skulle de inte ha synd, men nu har de ingen ursäkt för sin synd. 23 Den som hatar mig hatar också min Fader. 24 Om jag inte bland dem hade gjort sådana gärningar som ingen annan har gjort, så skulle de inte ha synd. Men nu har de sett dem och har hatat både mig och min Fader. 25 Så skulle det ord uppfyllas som står skrivet i deras lag: De har hatat mig utan anledning. 26 När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig. 27 Också ni skall vittna, eftersom ni har varit med mig ända från början.
Ja världen hatar den troende på Jesus.

FRID/ Maria

måndag 9 november 2015

...om du vill följa Jesus. Om sanningar du inte trodde fanns

Livet är inte alls lätt och att vara en troende är inte heller lätt, inte om man skall följa Jesus. Om man inte vill följa Jesus i allt då är det lättare, och man kan tänja på bibelorden och på vad man gör i livet.

Men, som sagt, följer man Jesus kan man vara beredd på trubbel med stort T och mycket mörker.  Är allt elände? NEJ, inte alls, det finaste är i allt, att det ALLTID finns LJUS i Mörket!  JESUS ÄR JU MED OCH VISAR OSS VÄGEN. Nej jag skriker inte, jag visar på att se, se, se vad det står!

 I bibelorden nedan kan du läsa lite om smärta och att bli bedragen eller att bedra dig själv eller någon annan och om att uppmuntra och om att man kan falla m m. Det verkar ibland som om vissa människor inte vet om de bibelord som berättar om lidanden.

Jesus säger i sitt ord hur han vill ha oss, hur vi ska vara, hur vi ska bli, bibeln berättar allt om det. Läs Romarbrevet t ex och bli påtagligt tagen av all text med sanningar som du kanske inte trodde fanns. Om man känner till Romarbrevet och Paulus och verkligen läser och begrundar så kan man se Gamla testamentets ljus och kraft också. I bibeln får man reda på hur man ska vara mot andra och sig själv och mycket mycket mera. Bibeln är den bästa boken! tycker jag, och med träning i Guds Ord och med den helige Andes hjälp var dag så lyckas man lära sig så småningom att vandra med Gud.Ps 38:18
Ty jag är nära att falla, jag känner alltid min smärta.

Hebr 3:13 Uppmuntra varandra i stället varje dag, så länge det heter i dag , så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra.

Ef 5:6 Låt ingen bedra er med tomma ord. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn.

Matt 24:24 Ty falska messias-gestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.

1 Kor 3:18
Bedra inte er själva. Om någon bland er tycker att han är vis i den här världen, måste han bli en dåre för att bli vis.

1 Kor 6:9
Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant,

Ords 10:10
Den som blinkar med ögonen vållar smärta, den som har oförnuftiga läppar kommer på fall.

Pred 1:18
Ty med stor vishet följer stor oro, ökad kunskap ger ökad smärta.

Matt 24:11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många.

Jes 14:3
På den dag då Herren ger dig ro från din smärta och oro och från det hårda arbete som har varit lagt på dig,

1 Tess 3:7 Så har vi genom er tro fått nytt mod när det gäller er, bröder, och det mitt i alla svårigheter och lidanden.

Ords 21:23
Den som vaktar sin mun och sin tunga bevarar sitt liv för svårigheter.

Job 13:9
Kan det sluta väl när han rannsakar er? Eller kan ni bedra honom så som man bedrar en människa?

Job 15:31
Han må inte bedra sig och lita på tomhet, ty tomhet skall bli hans lön.

Ords 31:30
Älskvärdhet kan bedra och skönhet är en vindfläkt, men prisas skall den hustru som fruktar Herren .

Jesus is LORD


måndag 26 oktober 2015

Den frommes underbara arv. Ps 16:1-11 /Glädjen i Gud i EVIGHET


Rubrik: Den frommes underbara arv

Ps 16:1-11

Text: 1 En sång av David. Bevara mig, Gud, ty jag flyr till dig.
2 Jag säger till HERREN: ”Du är min Herre, för mig finns intet gott utom dig.
3 De heliga som finns i landet, de härliga, hos dem har jag min glädje.”
4 De som jagar efter andra gudar får många bedrövelser. Jag vill inte offra deras drickoffer av blod eller ta deras namn på mina läppar.
5 HERREN är min del och min bägare, du är den som uppehåller min arvedel.
6 En lott har tillfallit mig i det ljuvliga, ja, ett underbart arv har jag fått.
7 Jag vill välsigna HERREN, som ger mig råd, även om natten manar mig mitt innersta.
8 Jag har alltid haft HERREN för ögonen, han är på min högra sida, jag skall inte vackla.
9 Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min ära, också min kropp får bo i trygghet.
10 Ty du skall ej lämna min själ åt dödsriket, du skall ej låta din fromme se förgängelsen.
11 Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt.

*

Glädjen över att leva i gemenskap med Gud idag och inför evigheten.


/Maria

söndag 18 oktober 2015

Har du tro kvar? Jesus står bredvid dig, tro på honom. /Follow Jesus, trust in HIM.
Jesus står vid den troendes sida till och med när vi gått igenom så mycket att vi inte tycker oss ha någon tro kvar.
 Även om det skulle hända att vi i en situation alldeles håller på att tappa tron är Jesus trofast och håller sitt löfte att vara med oss alltid, Se Matt 28:20; (20) lärande dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens ände.”

Läs om detta i 2 Tim 2:12-13:12. är vi ståndaktiga, så ska vi också få regera med honom.
Men förnekar vi honom, så skall också han förneka oss;
Matt. 10:33. Mark. 8:38. Luk. 9:26. 12:9. 
13. är vi trolösa, så står han troget fast vid sitt ord. Ty han kan
inte förneka sig själv.

och

Matt. 18:20:20. Ty var två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.”

Och:
Rom 8:38. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som skall komma,

Ef. 1:21. 6:12. 39. varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Fil. 1:6. 2 Tim. 4:18.

Om du är frälst men ändå tvekar på att han är med dig i allt, så läs bibelorden och ta till dig dem för de är sanna och berättar den sanning du behöver veta!
söndag 11 oktober 2015

Sista dagen är snart här. Jesus kommer. Jesus is coming
Sista dagen är snart här.Hans vilja ska ske. Har du valt sida? Jesus eller satan


Upp 1:7. Se, han kommer med skyarna, och allas ögon ska se honom, ja också deras som har stungit honom; och alla släkten på jordenska jämra sig vid hans åsyn. Ja, amen.
  Dan. 7:13. Sak. 12:10. Matt. 24:30. 26:64. Luk. 23: 28. Joh. 19:37. 
8. Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är, och som var,
och som skall komma, den Allsmäktige.
  Upp. 21:6.
*

ALLA, ja ALLA levande människor skall se JESUS KRISTUS då han kommer på skyn. Även de som förnekat honom, de som hånat honom, de som genomborrade honom. ALLA skall SE HONOM. Är det inte otroligt fantastiskt att JESUS kommer tillbaka för att hämta den troende HEM?
Det är fantastiskt underbart att verkligen VETA i sitt hjärta att JESUS dog för mig. Han dog för MIG, han dog på korset och pinades för min skull, ja för ALLA människors skull.
Det kommer SVÅRA tider framöver, snart. Då är det inte tillrådligt att vara utan tro på HERREN JESUS.  JESUS vet vem, vilka som älskar honom och vill göra hans vilja in i det sista, tillhör du den skaran som skall vara rentvättad, eller tillhör du då den dagen de som får skämmas och våndas?
Det är dags att bestämma sig för vem man vill följa. Skall det bli Jesus, eller satan, som har hela välrden i sitt  våld. Sista dagen är snart här.
tisdag 6 oktober 2015

Egot styr människan. Känner du den rätta vägen?Tillfredsställelse av att gå fel, men ingen ånger eller syndanöd över att man gör fel. Egot styr människan

Copyright Maria
 

Vad som är den rätta vägen är välbekant för de flesta människor. Men människan strävar efter att gå sin EGEN väg. Det är lika svårt för människor idag som på Jeremias tid att hålla sig till Guds väg, trots att den är väl känd. Men låt dig INTE föras VILSE. Enda möjligheten för en människa att bli tillfredsställd på DJUPET är att gå GUDS VÄG.

Jeremia 6:16. Så sade HERREN: ”Ställ er vid vägarna och se till, och
fråga efter forntidens stigar, fråga vilken väg som är den
goda vägen, och vandra på den, så ska ni finna ro för era
själar.” Men de svarade: ”Vi vill inte vandra på den.”
  Jes. 28:12. Matt. 11:29. 23:37.

Man VILL INTE. Nähä……. Men då får man se vad som sker då man inte vill lära känna Gud och förstå att Jesus lever och skall komma igen.

Jeremia 6:14. de tar det lätt med helandet av mitt folks skada;
de säger: ”Allt står väl till, allt står väl till”,
och dock står inte allt väl till.
  Hes. 13:10. Am. 6:6. Mik. 3:6. 1 Tess. 5:3.

Folket på Jeremias tid ville gärna höra på tal om fred, men ville inte ta till sig Guds dom över synd.

Men så är det ju idag också, känner du till det, märker du det? OCH, när Antikrist dyker upp på scenen och kraftfullt pratar och bedrar människan med att övertyga om att han är fredsmäklare m m, då är det högt vatten och då börjar eländet. Tänk till före, vill jag säga till alla ofrälsta för det kommer inte att bli lätt att veta om att Gud finns men att inte ta emot honom.
måndag 5 oktober 2015

Det finns ingen rädsla i kärleken. There is no fear in love. /Love Jesus!

1 Joh 4:18

18 Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan, för rädsla hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken.
19 Vi älskar därför att han först har älskat oss. 20 Om någon säger att han älskar Gud men hatar sin broder, så är han en lögnare. Den som inte älskar sin broder, som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. 21 Och detta bud har vi från honom: att den som älskar Gud också ska älska sin broder. ***
Inför slutet: Vi kan faktiskt se fram emot domens dag, därför att den innebär slutet på all synd och början på en tillvaro, där vi får se Jesus ansikte mot ansikte. Faller man offer för fruktan för domens dag, Guds dom,  och evigheten, så skall vi påminna oss om Guds eviga kärlek. Hans kärlek till oss är fullkomlig. (Rom 8:38-39). Vår rädsla och fruktan upplöses fullständigt om vi fäster blicken på hans omätliga kärlek till oss och låter honom älska andra genom oss.Vi kan leva i lugn förvissning om vi i detta livet har lärt oss bli mer och mer lika Jesus.

 


lördag 12 september 2015

Att leva i världen men inte AV världen. Världens beteende smutsigt och nedbrytande./NÅD: VideoVideo: Maria

Världen med all sin prakt och ståt är ju lockande, eller? Nej det är den inte, tycker jag. Världen är egentligen en ruttnande smutshög. Världens beteenden och vanor är nedbrytande och ytterst själviska. Detta som världen ger är ju inget som en kristen borde ta efter och leva efter vad de otroende gör. Låt ej världen låsa in dig i sin gjutform. Se till att du förnyas med Kristus och lever det nya liv han har gett dig.

Världen med all sin lockelse är ett riktig fördärv, där finns sådant som vi inte bör ha att göra med. Där finns falskhet och lögn och ond bråd död.  Man kan undvika  världen, men ändå bli stolt och girig på många vis. Det är bäst att se upp med hur man lever varje dag. Våra liv kan bara bli förvandlade om vi lever nära Jesus Kristus, VARJE DAG!  Att leva i världen men inte AV VÄRLDEN är det viktigaste. Vi lever här, javisst, men vi ska inte leva som drinkare och lögnare m m när vi tillhör Kristus….

NOA steg i båten och arken stävade ut på vatten.    Undergången kom ….och nästa gång blir det inte i vatten utan i eld och svavel!!

Jag vet inte om någon av de styrande i Sverige frågar Gud, ber till Gud, önskar svar av Gud på problem ???
Nej jag kan inte lösa någon av människors frågor jag kan bara säga att HERREN GUD ALLSMÄKTIG är den som alla människor har att lita på, men så få gör det!!

 *

Ps 33:8 
Hela jorden må frukta Herren , alla som bor i världen må bäva för honom.

Ps 49:2 
Hör detta, alla folk, lyssna, alla ni som lever i världen,

Ps 89:12 
Din är himlen, din är också jorden. Du har grundat världen och allt som finns i den.

Jes 13:11 
Jag skall straffa världen för dess ondska, de ogudaktiga för deras missgärning. Jag skall göra slut på de stoltas övermod och slå ner tyrannernas högmod.

Jes 24:4 
Jorden sörjer och tynar bort, världen försmäktar och vissnar bort, jordens stolta folk försmäktar.
Matt 13:38 Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn.

Matt 16:26 För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ?

Matt 18:7 Ve över världen som förför! Förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer.

Mark 13:19 För i de dagarna ska det bli en sådan nöd att något liknande aldrig förekommit från det att Gud i begynnelsen skapade världen och ända fram till nu, och inte heller ska komma.

Luk 9:25 För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men mister sig själv eller går förlorad?

Luk 21:26 Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens makter ska skakas.

https://kaosbalagan.wordpress.com/  Läs  gärna denna länken som handlar om hur och varför man vill skapa KAOS. En frälst troende kan förstå de tankarna…

tisdag 8 september 2015

Drömmar. NWO. Länk: Slutet på den amerikanska drömmen. Slutet på den svenska drömmen. Jesus kommer snart

Namnlösvadsägerbibeln


Herren-300x39
Människor har alltid haft drömmar, inte sant? Och… Människor drömmer fortfarande drömmar, eller hur? Men drömmar kan krascha och det gör ont. Om vi är medvetna om hur världen är styrd av ekonomin och av människor som har bestämmanderätt över andra så ser vi snabbt att något  stort pågår och det kallar jag och andra för NWO, Den Nya Världsordningen. Den innebär som sagt en helt ny ordning- Ordning ut ur kaos, och det betyder också att vi får en Världsledare, vilken är Antikrist. (Emot Kristus)
I denna länken nedan kan du läsa om vad en helt vanlig arbetande amerikan tycker och tänker- och han skriver om det, så som han uppfattar sitt lands problem m m. Sidan översätts automatiskt då du trycker på länken och det är inte på helt perfekt svenska, men ändå så att du förstår vad det handlar om.
http://endoftheamericandream.com/ Slutet på den amerikanska drömmen. Många människor köpte konceptet *Den amerikanska drömmen*, men jag tror att man klamrat sig fast vid den utan att se att den hållit på att krascha i många år! Den svenska drömmen har kraschat för länge sedan och allt går redan utför sedan länge här också, har du märkt det? Hade vi haft en kristen befolkning där människor höll Guds ord högt hade inte det sett ut som det gör idag, och människor skulle frågat Gud hur de skulle styra vårt land. Men världen är på fallrepet och jorden ska skaka i sina grundvalar och det är det vi ser sedan ett tag och födslovåndorna har börjat, ja. Det ska födas en ny himmel och en ny jord.
Jes 65:17
Se, jag skapar nya himlar
och en ny jord, och man skall inte mer
komma ihåg det förgångna eller tänka på det.
2 Pet 3:13
Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte.
Upp 21:1
Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer.

*

Joh Upp 22:12 
”Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar.
13 Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden. 14 Saliga är de som tvättar sina kläder. De skall få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar. 15 Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning. 16
Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan.” 
17
Och Anden och bruden säger: ”Kom!” Och den som hör det må säga: ”Kom!” Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet. 
18
För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. 
19 Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok. 20 Han som betygar detta säger: ”Ja, jag kommer snart.” Amen, kom, Herre Jesus! 21 Herren Jesu nåd vare med alla.

*

Jesu tillkommelse är nog ganska så nära för det drar ihop sig på många olika vis. Märker du det?   

onsdag 2 september 2015

Do you love Jesus? I do. VideoDo you love Jesus?  I do.
Älskar du Jesus? Det gör jag.
Låt honom komma in i ditt liv.

tisdag 25 augusti 2015

Gud har all makt och han ser och hör allt som sker! /Ps 37:5
Gud har all makt i himmelen och på jorden. Ingenting undgår hans ögon eller vishet. Han vet allt som sker och han ser varje människa, han ser krigen, han ser ISIS, han ser vad människor gör för att förgöra varandra. Han har all makt och han låter människorna göra på detta vis, och han låter satan göra en viss del av det hemska som sker. Människorna vill inte ta del av Guds kunskap, nej de spottar på honom och hans ord. Det finns en liten skara som har tro och följer Jesus och försöker sprida kunskap om frälsning och tro, men hur länge orkar de hålla på? Till slutet?
Slutet är inte så långt borta, och det vet ju Gud eftersom han skapat himmel och jord. Jesus kom för att frälsa oss, d v s för att rädda oss inför evigheten, och han kommer tillbaka igen, man kan tro och ana att då Antikrist har börjat regera, så kommer Jesus tillbaka för att hämta den troende hem till himmelen. I de få bibelorden nedan så finner du att läsa om hans makt, hur man hyllar honom och VET VEM HAN ÄR. Vet DU vem han är? Jag hoppas du vänder om och får en tro som bär dig för resten av din tid.

1 Krön 29:11
Dig, Herre , tillhör storhet
och makt, härlighet och glans och majestät, ja, allt vad i himlen
och på jorden är. Ditt, o Herre , är riket, och du har upphöjt dig
till ett huvud över allt.
*
1 Krön 29:12
Rikedom och ära
kommer från dig, du råder över allt, och i din hand är kraft och makt. Det står i din hand
att göra vad som helst, stort och starkt.
*
Job 12:13
Hos Gud finns vishet och makt, hos honom finns råd
och förstånd.
*
Ps 66:7
I sin makt härskar han för evigt,
hans ögon vakar över folken.
De upproriska får inte resa sig.
Sela
*
Ps 74:13
Du delade havet med din makt,
du krossade drakarnas huvuden
på vattnet,
*
Ps 86:16
Vänd dig till mig
och förbarma dig över mig.
Ge din makt till din tjänare
och fräls din tjänarinnas son!
*
Ps 96:7
Ge åt Herren , ni folkens släkter,
ge åt Herren ära och makt!
*
Ps 145:11
De ska tala om ditt rikes ära
och förkunna din makt,
*
Ords 18:21
Tungan har makt
över död och liv,
de som gärna brukar den
får äta dess frukt.
*
Jes 40:10
Ja, Herren, Herren kommer
med makt,
hans arm visar sin makt. Se, han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom.
*
Jes 42:21
Det behagade Herren
för hans rättfärdighets skull att låta sin undervisning
komma till makt och ära.
*
Jer 16:21
Därför vill jag nu låta dem
veta det, denna gång skall jag låta dem känna min hand och min makt. De skall inse
att mitt namn är Herren .
**************


söndag 9 augusti 2015

Har DU tagit emot Jesus Kristus som din Herre? Är du frälst?


foto MariaHar du tagit emot Jesus Kristus som din Herre? Den sista tiden.

         Är Jesus DIN Herre? Är du frälst?

/Här talas om den sista tiden, ”Tidens slut” är den domedag som beskrivs i Rom 14:10 och Upp 20:11-15. Det kommer att bli motgång, förföljelse och till och med ond, bråd död, men vårt andliga liv kan inte ta skada om vi har tagit emot den frälsning som Jesus gett oss som gåva. Han har gjort allt för oss och är med oss i allt vi möter och vi kan vara trygga i det.
 *
Ps 50:23
Den som offrar lovets offer ärar mig. Den som ger akt på vägen, skall jag låta se Guds frälsning.”
Jes 52:10
Herren uppenbarar sin heliga arm inför alla hednafolkens ögon, alla jordens ändar skall se
vår Guds frälsning.
Luk 3:6
Och alla människor skall se Guds frälsning.
Tit 2:11
Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor.
1 Pet 1:5
Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden.
*
----som är nu

fredag 7 augusti 2015

Vem är Jesus? / Who is Jesus? Read about that here

Bibelord. Vem är Jesus? Han är kärleken själv och tillika Gud


Jesus är kärleksfull och nådefull, han är Mästare och Gud. Om det kan du läsa här nedan. Läs om hur han dog och uppstod för oss ALLA på jorden. Det står också att medan vi väntar på att han ska komma tillbaka så ska vi växa till i hans kärlek. Människor fick helbrägdagörelse, man fick bli frisk: Här står också om de under han gjorde, och han gör under idag också. Här står också att man bör följa honom ända till slutet. Hoppas du läser och begrundar bibelorden som berättar mycket för dig och mig.

1 Kor 16:23f
Herren Jesu nåd vare med eder. Min kärlek är med eder alla, i Kristus Jesus.

2 Kor 8:8
Detta säger jag dock icke såsom en befallning, utan därför att jag, genom att framhålla andras nit, vill pröva om också eder kärlek är äkta. I kännen ju vår Herres, Jesu Kristi, nåd, huru han, som var rik, likväl blev fattig för eder skull, på det att I genom hans fattigdom skullen bliva rika.

2 Kor 13:13 Herrens, Jesu Kristi, nåd och Guds kärlek och den helige Andes delaktighet vare med eder alla

Fil 1:8
Ty Gud är mitt vittne, han vet huru jag längtar efter eder alla med Kristi Jesu kärlek. Och därom beder jag, att eder kärlek må allt mer och mer överflöda av kunskap och förstånd i allt,

Matt 8:3f Då räckte han ut handen och rörde vid honom och sade: ”Jag vill; bliv ren.” Och strax blev han ren från sin spetälska. Och Jesus sade till honom: ”Se till, att du icke säger detta för någon; men gå bort och visa dig för prästen, och frambär den offergåva som Moses har påbjudit, till ett vittnesbörd för dem.”och bevaren eder så i Guds kärlek, under det att I vänten på vår Herres, Jesu Kristi, barmhärtighet, till evigt liv.

Matt 9:22
Då vände Jesus sig om, och när han fick se henne, sade han: ”Var vid gott mod, min dotter; din tro har hjälpt dig.” Och kvinnan var hulpen från den stunden.
När Jesus sedan kom in i föreståndarens hus och fick se flöjtblåsarna och folket som höjde klagolåt,

Matt 17:18
Och Jesus tilltalade honom strängt, och den onde anden for ut ur honom; och gossen var botad från den stunden. Sedan, när de voro allena, trädde lärjungarna fram till Jesus och frågade: ”Varför kunde icke vi driva ut honom?”

Mark 5:29
Och strax uttorkade hennes blods källa, och hon kände i sin kropp att hon var botad från sin plåga. Men strax då Jesus inom sig förnam vilken kraft som hade gått ut ifrån honom, vände han sig om i folkhopen och frågade: ”Vem rörde vid mina kläder?”

Mark 10:20
Då svarade han honom: ”Mästare, allt detta har jag hållit från min ungdom.” Då såg Jesus på honom och fick kärlek till honom och sade till honom: ”Ett fattas dig: gå bort och sälj allt vad du äger och giv åt de fattiga; då skall du få en skatt i himmelen. Och kom sedan och följ mig.”

Mark 10:47
När denne hörde att det var Jesus från Nasaret, begynte han ropa och säga: ”Jesus, Davids son, förbarma dig över mig.”

Mark 16:6
Men han sade till dem: ”Varen icke förskräckta. I söken Jesus från Nasaret, den korsfäste. Han är uppstånden, han är icke här. Se där är platsen där de lade honom.

Joh 4:47
När han nu hörde att Jesus hade kommit från Judeen till Galileen, begav han sig åstad till honom och bad att han skulle komma ned och bota hans son; ty denne låg för döden.

Joh 4:54-5:1
Detta var nu åter ett tecken, det andra i ordningen som Jesus gjorde, sedan han hade kommit från Judeen till Galileen.
Därefter inföll en av judarnas högtider, och Jesus for upp till Jerusalem.

Joh 6:31
Våra fäder fingo äta manna i öknen, såsom det är skrivet: ’Han gav dem bröd från himmelen att äta.’” Då svarade Jesus dem: ”Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Det är icke Moses som har givit eder brödet från himmelen, men det är min Fader som giver eder det rätta brödet från himmelen.

Joh 6:64
Men bland eder finnas några som icke tro.” Jesus visste nämligen från begynnelsen vilka de voro som icke trodde, så ock vilken den var som skulle förråda honom.

Joh 8:42
Jesus svarade dem: ”Vore Gud eder fader, så älskaden I ju mig, ty från Gud har jag utgått, och från honom är jag kommen. Ja, jag har icke kommit av mig själv, utan det är han som har sänt mig.

Joh 10:32
Men Jesus sade till dem: ”Många goda gärningar, som komma från min Fader, har jag låtit eder se. För vilken av dessa gärningar är det som I viljen stena mig?”

Joh 11:53
Från den dagen var deras beslut fattat att döda honom.
Så vandrade då Jesus icke längre öppet bland judarna, utan drog sig undan till en stad som hette Efraim, på landsbygden, i närheten av öknen; där stannade han kvar med sina lärjungar.

Joh 19:25
Men vid Jesu kors stodo hans moder och hans moders syster, Maria, Klopas’ hustru, och Maria från Magdala. När Jesus nu fick se sin moder och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sade han till sin moder: ”Moder, se din son.”

Joh 21:14
Detta var nu tredje gången som Jesus uppenbarade sig för sina lärjungar, sedan han hade uppstått från de döda. När de hade ätit, sade Jesus till Simon Petrus: ”Simon, Johannes’ son, älskar du mig mer än dessa göra?” Han svarade honom: ”Ja, Herre; du vet att jag har dig kär.” Då sade han till honom: ”Föd mina lamm.”

Apg 1:11
Och dessa sade: ”I galileiske män, varför stån I och sen mot himmelen? Denne Jesus, som har blivit upptagen från eder till himmelen, han skall komma igen på samma sätt som I haven sett honom fara upp till himmelen.”

Apg 2:22
I män av Israel, hören dessa ord: Jesus från Nasaret, en man som inför eder fick vittnesbörd av Gud genom kraftgärningar och under och tecken, vilka Gud genom honom gjorde bland eder, såsom I själva veten,

Apg 4:2
Ty det förtröt dem att de undervisade folket och i Jesus förkunnade uppståndelsen från de döda.

Apg 6:14
Ty vi hava hört honom säga att Jesus, han från Nasaret, skall bryta ned denna byggnad och förändra de stadgar som Moses har givit oss.”

Apg 10:38
förkunnelsen om Jesus från Nasaret och om huru Gud hade smort honom med helig ande och kraft, honom som vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som voro under djävulens våld; ty Gud var med honom.