Translate

onsdag 13 juli 2016

The real history of Roman Catholic Church/ Monoteism och Polyteism

The Real History of the evil Roman Catholic Church


En video som är intressant och nödvändig att se om katolicismen! Man tar här upp monoteism och  polyteism och det betyder följande:

Monoteism (av grekiska monos, ensam, och teos, gud) är dyrkan av en personlig gud med förnekande av andra gudars tillvaro, till skillnad från mångguderi (polyteism) och dyrkan av en opersonlig allkraft (panteism).
Vanligtvis förutsätts att den ende guden har skapat världen. Även människan antas ha skapats av den ende guden. I flera monoteistiska religioner sägs människan ha skapats till guds avbild. Här skiljer sig religionerna åt i det att människan antingen anses enbart andligen (i sin själ) vara guds avbild eller också guds avbild till både kropp och själ.
Uppfattningen att gud efter skapelsen agerat i historien kallas teism, medan uppfattningen att han inte påverkat världen efter skapelsen kallas deism. Jämför även panteism, som innebär att världen är Gud och panenteism, som innebär att världen är en del av Gud. Det besläktade begreppet monolatri betyder att ett folk dyrkar en enda gud men accepterar tanken på att andra folk kan dyrka andra gudar. Flera monoteistiska religioner har först genomgått ett tillstånd av monolatri. Polyteism å sin sida är religiösa system med en (vanligen hierarkisk) mångfald av gudar med olika funktioner.
Tidiga monoteistiska religioner, som ursprungligen var monolatriska, är judendomzoroastrism och den soldyrkan farao Akhenatoninförde i Egypten. Om judendomens, kristendomens och islams gud ska uppfattas som samma gud är en kontroversiell fråga. Hinduismen, som egentligen är en samling av närbesläktade religioner med de gemensamma nämnnarna att de uppstått på den indiska subkontinenten och främst har sina anhängare bland dagens indiska folk, definieras ibland som polyteistisk. Många hinduer uppfattar emellertid de många gudarna som manifestationer av den enda guden och ses som medel för att förnimma denna svårgripbara och svårdefinierade gud. [1] Det finns även monoteistisk hinduism där Vishnu betraktas som den ende guden och Krishna som dennes fulländade inkarnation eller avatar. Bhakti är detsamma som villkorslös monoteism.

Polyteism är en gudsuppfattning som går ut på att det finns flera gudar.
En polyteistisk uppfattning kan kombineras med att en av de gudar man tror på är viktigare än de andra, och kallas då monolatri ellerhenoteism. Samlingen av de gudar som finns i en viss polyteistisk religion kallas pantheon. I den polyteistiska föreställningsvärlden är gudarna ofta begränsade i sin makt av de andra gudarna, dödliga kan till exempel söka skydd från en gud hos en annan. Deras vetande är heller inte allomfattande och de är inte allestädes närvarande. Ofta beskrivs dessa gudar ha en fysisk form, innebo en fysisk plats som Olympen och de kan till och med dödas. I polyteistiska myter ingriper gudarna även ofta direkt i människornas värld och ibland avlar de barn med dödliga, se exempelvis Herakles.


Inte sällan samsas en folklig polyteistisk religionsutövning med en panteistisk religionsuppfattning på ett mer filosofiskt eller intellektuellt plan. Så väl inom den antika hedendomen, som inom hinduismen och i traditionell kinesisk kosmologi (exempelvis daoismen) menade den religiösa och intellektuella eliten att de olika gudarna egentligen (liksom allting annat i världen) var aspekter av "det Enda" eller avBrahman eller av Dao.

/Maria/           Min Gud är Gud själv och är Herre över allt och alla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar